08 Серпня 2022

Ефективність гербіцидів у системі захисту кукурудзи від бур’янів

У світовому землеробстві кукурудза за своїм генетичним потенціалом є однією з найбільш високоврожайних культур універсального використання. Проте її урожайність в Україні ще досить далека від потенційно можливої. Одним зі стримуючих чинників є негативна дія конкурентів кукурудзи – бур’янів.

Дослідженнями встановлено, що різниця в урожаї зерна кукурудзи на варіантах посівів без бур’янів і на засмічених ними впродовж усього періоду вегетації становить 40–60%.

Найбільше зниження врожаю спостерігається тоді, коли бур’яни в посівах активно вегетують в інтервалі 30–40 днів після появи сходів кукурудзи. Кукурудза потребує надійного захисту на першому етапі вегетації (впродовж 20–30 днів від появи сходів) від першої, найбільш потужної хвилі сходів бур’янів. Від висіву і до фази 2–3-го справжнього листка кукурудза малочутлива до бур’янів, що пояснюється насамперед незначною кількістю та масою бур’янів і біологічними особливостями самої культури. Однак від фази 2–3-го справжнього листка і до появи 10-го та наступних листків бур’яни різко знижують урожайність кукурудзи.

Однією з серйозних сучасних проблем у гербології є виникнення резистентності до гербіцидів певних біотипів бур’янів. Природа цієї резистентності у більшості випадків обумовлена мутаціями генів. У зв’язку з цим найпростішим методом попередження резистентності цих біотипів є чергування у сівозміні гербіцидів з різним механізмом фітотоксичності або застосування для захисту окремих культур гербіцидних сумішей та комплексів. Проте бажання кожного року отримувати максимальні прибутки стимулює власників і орендарів земель висівати комерційно привабливі культури, зокрема й кукурудзу. Концентрація посівів високорентабельних культур призводить до постійного використання одних і тих самих гербіцидів, які мають однаковий механізм дії, що формує резистентність бур’янів до дії традиційних препаратів.

Метою наших досліджень був пошук і встановлення серед лінійки сучасних гербіцидів найбільш ефективних ґрунтових і післясходових препаратів та їх композицій для захисту посівів кукурудзи від бур’янів, зокрема, і резистентних видів, та, відповідно, формування максимальної врожайності зерна цієї сільськогосподарської культури в умовах Правобережного Лісостепу України.

Польові дослідження проводили у ДП «Дослідне господарство Бохоницьке» Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН, розташоване у Правобережному Лісостепу України (Вінницький район Вінницької області).

Ґрунт дослідного поля – сірий лісовий, середньосуглинковий за механічним складом із такими агрохімічними показниками орного шару: вміст гумусу – 2,2–2,4%, рН (сольове) – 5,2–5,4; легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 9,0–11,2; рухомого фосфору (за Чириковим) – 12,1–14,2; обмінного калію (за Чириковим) – 8,1–11,6 мг на 100 г ґрунту.

Гідротермічні умови вегетаційних періодів 2016–2018 років відрізнялися від середніх багаторічних даних (табл. 1).

Таблиця 1. Гідротермічні умови вегетаційних періодів кукурудзи на зерно за 2016–2018 рр.Необхідно відмітити, що з травня по вересень 2016 року опадів випало 184,4 мм, що менше від середньої багаторічної норми на 181,6 мм, або 49,6%. У травні сума опадів становила 54,4 мм, що на 8,6 мм менше від норми цього періоду. Наступні місяці були посушливими: у червні кількість опадів становила 61% від норми, а у липні та серпні – відповідно 47,0 та 45,0%. На завершення вегетаційного періоду (вересень) опади були майже відсутніми і становили всього лише 2,9 мм. Температура повітря в 2016 році за травень – вересень була вищою за середні багаторічні показники на 1,9°С.

Впродовж зазначених вище п’яти місяців 2017 року також трималась спекотна та суха погода із значним дефіцитом опадів. Так, їх випало 225,5 мм, що менше від середньої багаторічної норми на 140,5 мм, або 61,6%. Порівняно з багаторічними показниками сума опадів у травні була меншою на 44,0%, у червні – на 23,6%, в липні – 54,6% та у серпні – на 53,8% від норми. У вересні сума опадів становила 90,5 мм, що на 61,6% перевищує середню багаторічну норму цього місяця. Температура повітря за травень – вересень цього року була вищою від норми на 1,8°С.

У 2018 році за зазначений період випало 360 мм опадів при багаторічній нормі 366 мм. Проте опади розподілялися за місяцями дуже нерівномірно. Так, у травні сума була на 75% меншою від середньої багаторічної норми, а у серпні – меншою на 60%. У червні та липні опадів випало відповідно 60 та 70% більше від норми. Сума опадів у вересні відповідала середній багаторічній нормі цього місяця – 56 мм. Температура повітря в цілому за п’ять місяців була вищою на 3,0°С від норми. У травні, червні, липні, серпні середньомісячна температура повітря перевищувала середні багаторічні показники відповідно на 3,4; 2,2; 1,5; 3,4°С. У вересні цей показник перевищував норму на 4,3°С.

Впродовж 2016–2018 років нами було проведено польовий дослід, під час якого вивчали вплив різних гербіцидів та їх композицій на забур’яненість і врожайність кукурудзи на зерно. Схема досліду представлена у табл. 2.

Таблиця 2. Вплив гербіцидів на забур’яненість кукурудзи на зерно, у середньому за 2016–2018 рр.Висівали гібрид кукурудзи ДКС 3511. Рослини кукурудзи на період внесення післясходових гербіцидів були у фазі 3–5 листків.

Обліки забур’яненості проводили у такі строки:

  • перед внесенням післясходових гербіцидів;
  • через 30 днів після внесення гербіцидів;
  • перед збиранням урожаю культури.

Перший та другий обліки – кількісно-видові, третій облік – кількісно-ваговий.

Біологічну ефективність гербіцидів визначали шляхом обчислення відсотка загибелі бур’янів у кожному варіанті порівняно з вихідною забур’яненістю на цих же самих ділянках і поправкою на контрольний варіант, у якому бур’яни не знищували.

Облік урожаю здійснювали методом суцільного збирання качанів кукурудзи з облікових ділянок з приведенням зерна до 14% вологості.

Концентрація посівів високорентабельних культур призводить до постійного використання гербіцидів, які мають схожий механізм дії, що формує резистентність бур’янів до дії традиційних препаратів
Концентрація посівів високорентабельних культур призводить до постійного використання гербіцидів, які мають схожий механізм дії, що формує резистентність бур’янів до дії традиційних препаратів

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕРБІЦИДІВ

Дослідженнями встановлено, що на ділянках, де ґрунтові гербіциди не вносили, кількість бур’янів варіювала у межах 127,3–145,1 шт./м2 (табл. 2). При цьому посіви кукурудзи мали змішаний тип забур’яненості з переважанням однорічних дводольних бур’янів 66–70%, серед яких домінувала лобода біла (Chenopodium album L.), а серед малорічних однодольних переважали мишій сизий (Setaria glauca L.) і куряче просо (Echinochloa crus-galli L.). Також зустрічалися багаторічні види: осот рожевий (Cirsium arvense L.) та березка польова (Convolvulus arvensis L.).

На варіантах, де вносили ґрунтові гербіциди, забур’яненість посівів варіювала від 8,1 до 9,0 шт./м2, загибель бур’янів порівняно з контролем була досить високою і становила 93–94%.

Другий облік забур’яненості посівів кукурудзи також виявив високу ефективність і базових, і страхових гербіцидів. Так, якщо на контрольному варіанті було виявлено 101,1 шт./м2 бур’янів, то на ділянках із застосуванням ґрунтових гербіцидів забур’яненість становила 6,7–8,2 шт./м2, тобто на 92–93% менше. Дія післясходових гербіцидів виявилася теж високою – кількість бур’янів у посівах була у межах 5,7–9,8 шт./м2, а загибель – 91–95%.

Перед збиранням урожаю зерна кукурудзи облік забур’яненості посівів показав, що на контрольному варіанті була найбільша кількість бур’янів – 85,6 шт./м2, сира маса яких становила 1697 г/м2. Внесення базових і страхових гербіцидів забезпечило зменшення вологої маси бур’янів до 105–168 г/м2, або 90–94% порівняно з контролем.

Всі гербіциди та їх суміші, які вивчалися у досліді, були високовибірковими до рослин кукурудзи. Фітотоксичної дії гербіцидів на рослини кукурудзи не виявлено: зрідження густоти сходів культурних рослин і пригнічення початкового росту та їх розвитку не спостерігалося.

У досліді протягом 2016–2018 років врожайність зерна кукурудзи залежала від рівня забур’яненості цієї сільськогосподарської культури. Так, у середньому за три роки на ділянках контрольного варіанта врожайність зерна становила 6,21 т/га (табл. 3). Водночас у варіантах досліду, де застосовувалися базові гербіциди, врожайність варіювала від 10,13 до 10,58 т/га. Внесення ґрунтових гербіцидів забезпечило збереження врожайності зерна кукурудзи на рівні 3,92–4,37 т/га, або 63–70%. При цьому найвища врожайність була на ділянках досліду із застосуванням гербіцидів Примекстра ТZ голд (3,0 л/га) + ПАР ремікс (0,3 л/га) – 10,58 т/га, збережена врожайність становила 4,37 т/га, або 70%. Внесення післясходових гербіцидів призвело до формування врожайності кукурудзи на зерно на рівні 9,92–10,33 т/га та її збереження на 3,71–4,12 т/га, або 64–66%.

Таблиця 3. Вплив гербіцидів на густоту та урожайність кукурудзи на зерно, у середньому за 2016–2018 рр.ВИСНОВКИ

Наукові дослідження, які проводилися впродовж 2016–2018 років у Правобережному Лісостепу України, дають підстави стверджувати:

  1. За високої потенційної забур’яненості ґрунту в технології вирощування кукурудзи на зерно застосування базових гербіцидів Примекстра TZ голд, 50%, к.с. (3,0 л/га) або Гвардіан тетра, 67,9%, с.е. (3,5 л/га) разом із поверхнево-активною речовиною Ремікс (0,3 л/га) забезпечило знищення бур’янів на 94 та 93%, внаслідок чого збережена врожайність зерна становила 70 та 69% відповідно;
  2. В умовах низької потенційної забур’яненості ґрунту та змішаного типу забур’яненості посівів кукурудзи максимальна загибель бур’янів (94%) спостерігалась при внесенні бакової суміші післясходових гербіцидів Примекстра TZ голд, 50%, к.с. (3,0 л/га) та Каллісто 48% к.с. (0,25 л/га), а також ад’юванту Електрон (0,25 л/га), при цьому збережена врожайність зерна зазначеної сільськогосподарської культури становила 66%.

В. С. Задорожний, В. В. Карасевич, С. М. Свитко, кандидати с.-г. наук, А. В. Задорожний, М. А. Сокульський, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Проблеми, зумовлені внесенням гербіцидів на кукурудзі

Невід'ємною частиною сучасної технології вирощування кукурудзи є...

Вплив густоти висіву кукурудзи на урожайність

Використання потенціалу врожайності нових гібридів кукурудзи можливе...

Алгоритми гербіцидного захисту кукурудзи від бур’янів

ҐРУНТОВІ ГЕРБІЦИДИ НА КУКУРУДЗІ Як правило, ґрунтові гербіциди,...

Погода

Kyiv
уривчасті хмари
23.8 ° C
24.8 °
22.6 °
78 %
0.9kmh
27 %
Пн
24 °
Вт
23 °
Ср
22 °
Чт
26 °
Пт
27 °