Ефективність захисту сої від хвороб у короткоротаційних сівозмінах

500
Ефективність захисту сої від хвороб у короткоротаційних сівозмінах

За останні десятиріччя соя в Україні увійшла до рангу стратегічних культур. Проте ця культура недостатньо стійка до хвороб. Від сівби й до фізіологічної стиглості насіння сою уражують близько 120 збудників хвороб грибної, бактеріальної та вірусної природи.

Найбільшої шкоди завдають посівам сої грибні хвороби: фузаріоз (знижує урожайність насіння на 15–20%), септоріоз (в епіфітотійні роки знижує урожайність до 50%), антракноз (знижує схожість і урожайність насіння на 13–20%), а також вірусні (мозаїка сої) та бактеріальні хвороби (бактеріоз) та ін.

В окремих зонах України визначено умови ефективності дії хімічних, біологічних, інтегрованих заходів боротьби із хворобами сої, їх вплив на урожайність, а також сумісність. Проте в умовах Правобережного Лісостепу України ці питання вивчено ще недостатньо, що зумовило закладення польових дослідів для вивчення ефективності різних систем захисту від хвороб сої, вирощуваної в короткоротаційних соєво-кукурудзяних сівозмінах.

Польові дослідження проводили в 2016–2017 рр. у стаціонарному досліді, закладеному в Інституті кормів і сільського господарства Поділля НААН України. Ґрунти – сірі лісові середньосуглинкові, в орному шарі яких міститься гумусу 2,1–2,4%, рухомого фосфору і обмінного калію (за Чириковим) відповідно 12,1–14,2 та 8,1–11,6 мг на 100 г ґрунту, рН сол. – 5,3–5,6.

У проведених дослідах вивчались системи захисту посівів сої від найбільш поширених (у зоні Лісостепу) хвороб у таких короткоротаційних сівозмінах: соя – кукурудза, соя – кукурудза – кукурудза, соя – кукурудза – кукурудза – кукурудза. Вивчали такі системи захисту:

  1. Обробка насіння: Ризоактив (2,0 кг/т) + Максим ХL 035 FS (1,0 л/т) + обприскування фунгіцидом Абакус (1,5 л/га);
  2. Позакореневе підживлення (Плантафол 2,0 кг/га);
  3. Варіант 1 + варіант 2. Всі варіанти захисту вивчали на фоні внесення добрив у нормі N45Р60К60.

Висівали середньостиглий сорт сої Тріада. Схема досліду представлена в табл. 2. Облікова площа ділянки – 50 м2, повторність – триразова.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз гідротермічних умов показує, що у критичний період формування урожаю сої (період цвітіння – наливання насіння) кількість опадів у 2017 р. була меншою відповідно на 66 та 42 мм від середньобагаторічної норми (табл. 1). В цілому погодні умови 2016–2017 рр. дали змогу отримати відносно непоганий рівень урожайності насіння сої.

Таблиця 1. Гідротермічні умови в роки проведення дослідженьОтримані нами попередні дані про вплив систем захисту на поширення хвороб сої у короткоротаційних соєво-кукурудзяних сівозмінах (табл. 2) показують, що ураженість посівів сої фузаріозом і септоріозом у 2016 році при застосуванні різних систем захисту в 2-пільній сівозміні становила відповідно 18–25 і 12–19%, а у посушливому 2017 році ці показники були в межах 10–14 та 7–11%.

Таблиця 2. Вплив систем захисту на поширення хвороб сої у короткоротаційних сівозмінах, %

Це свідчить про те, що в умовах випадання більшої кількості опадів (порівняно із посушливим роком) значно зростає поширення хвороб у посівах сої. Аналогічна залежність спостерігається і при застосуванні різних систем захисту сої від хвороб, вирощуваної в короткоротаційних три- та чотирипільних соєво-кукурудзяних сівозмінах.

Сила впливу досліджуваних систем захисту посівів сої від хвороб була різновеликою. Так, позакореневе підживлення сої у 2-пільній сівозміні Плантафолом (2,0 кг/га) зменшило ураженість рослин фузаріозом у середньому за 2 роки від 23 до 20%, а септоріозом – від 18 до 15%, або відповідно 13 та 17 відносних відсотків. Застосування в цій же самій сівозміні такої системи захисту, як обробка насіння сої (Ризоактив (2,0 кг/т) + Максим ХL 035 FS (1,0 л/т)) у поєднанні з обприскуванням рослин фунгіцидом Абакус зменшило поширення фузаріозу в середньому за 2 роки від 23 до 18%, а септоріозом – від 18 до 13%, або менше відповідно на 22 та 28 відносних відсотків.

Найбільшу ефективність продемонстрували системи захисту сої від хвороб при застосуванні їх у 4-пільній сівозміні, що пояснюється взаємодією досліджуваних систем і чинника сівозміни.

Дані про роль сівозміни в підвищенні ефективної дії досліджуваних систем захисту сої від хвороб наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Роль короткоротаційної сівозміни в зменшенні поширення хвороб сої при застосуванні різних систем захисту, %

Вони свідчать про те, що досліджувані системи захисту сої від хвороб проявили порівняно високу ефективність уже при застосуванні їх у беззмінних посівах цієї культури.

Так, зменшення поширення фузаріозу в беззмінному вирощуванні сої становило в середньому за 2016–2017 рр. 11% (29–18), септоріозу – також 11% (21–10) залежно від різних систем захисту рослин – від сівби до фізіологічної стиглості насіння.

Порівняння зазначених даних, отриманих у беззмінних посівах і в сівозміні, свідчить, що ефективна дія систем захисту в сівозміні значно вища, ніж у монокультурі.

Якщо у беззмінних посівах зниження пошкодження фузаріозом сої внаслідок застосування різних досліджуваних систем захисту становило 4–11%, то в 2-пільній соєво-кукурудзяній сівозміні цей показник був у межах 9–15% порівняно з контролем, що можна пояснити позитивною взаємодією двох чинників – системи захисту від хвороб і сівозміни, оскільки вже саме сумісне чергування в сівозміні істотно зменшує пошкодження культур хворобами. Зменшення пошкодження сої фузаріозом за рахунок взаємодії систем захисту та сівозміни становило 4–6%, а септоріозу – 1–3% (середнє за 2 роки). Урожайність сої залежно від систем захисту посівів від хвороб подано в табл. 4.

Таблиця 4. Урожайність насіння сої, вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах, залежно від системи захисту, т/га

Наведені дані свідчать про значний вплив досліджуваних систем захисту сої від найбільш поширених хвороб на рівень урожайності насіння як при застосуванні їх у беззмінних посівах сої, так і в короткоротаційних сівозмінах.

Застосування різних систем захисту сої від хвороб, вирощуваної в беззмінних посівах, підвищило урожайність насіння в середньому за 2 роки на 14–45% порівняно із контролем. Система захисту сої від хвороб, яка полягає в передпосівній обробці насіння (Ризоактив 2,0 кг/т + Максим ХL 035 FS 1,0 л/т) в поєднанні з обприскуванням посівів фунгіцидом Абакус (1,5 л/га) забезпечила збільшення урожайності від 2,04 до 2,37 т/га (16%) та від 2,46 до 2,90 т/га (18%) залежно від вирощування цієї культури відповідно в 2-пільній та 4-пільній соєво-кукурудзяних сівозмінах. Максимальний ефект отримано від описаної системи захисту із поєднанням підживлення Плантафолом в дозі 2,0 кг/га (вар. 4).

При цьому урожайність насіння сої зросла в середньому за 2 роки на 0,82 т/га, або на 33% порівняно з контролем, де соя вирощувалася без застосування препаратів захисту.

Отже, сумісна дія систем захисту сої та сівозміни, де вона поверталась на попереднє поле вирощування через 3 роки, дала змогу збільшити урожайність насіння з 2,04 до 3,28 т/га (61%) порівняно із вирощуванням сої у 2-пільній сівозміні (соя – кукурудза).

ВИСНОВКИ

  1. Застосування у 2-пільній сівозміні такої системи захисту сої, як обробка насіння (Ризоактив 2,0 кг/т + Максим ХL 035 FS 1,0 л/т) в поєднанні з обприскуванням рослин фунгіцидом Абакус зменшило поширення фузаріозу в середньому за 2 роки від 23 до 18%, а септоріозом – від 18 до 13%, або на 22 та 28 відносних відсотків порівняно з контролем.
  2. Підживлення сої мікродобривом Плантафол (2,0 кг/га) зменшило поширення фузаріозу від 23 до 20%, а септоріозу – від 18 до 15%, або відповідно на 13 і 17 відносних відсотків.
  3. Допосівна обробка насіння (Ризоактив 2,0 кг/т + Максим ХL 035 FS 1,0 л/т) в поєднанні з фунгіцидом Абакус сприяла збільшенню урожайності насіння сої з 2,04 т/га на контролі (2-пільна сівозміна без систем захисту) до 2,65 та 2,90 т/га при їх застосуванні у 3-пільних і 4-пільних сівозмінах.
  4. Сумісна дія досліджуваних систем захисту сої від хвороб та сівозміни, де вона поверталась на попереднє поле вирощування через 3 роки, збільшила урожайність насіння від 2,04 до 3,28 т/га (61%) порівняно із вирощуванням сої в 2-пільній сівозміні (соя – кукурудза).

С. І. Колісник, С. Я. Кобак, О. Я. Панасюк, кандидати с.-г. наук, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2019

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram