Продуктивність картоплі залежно від передсадивного обробітку ґрунту

403

Картопля давно посідає одне з перших місць серед сільськогосподарських культур за універсальністю використання в народному господарстві. Важливе значення для збільшення виробництва продукції цієї культури має система обробітку ґрунту, завданням якої є поліпшення водно-повітряного, теплового і поживного режимів, а також боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами.

Метою наших досліджень було встановлення впливу способів передпосівного обробітку на формування водно-фізичних властивостей ґрунту, забур’яненість посіву, її динаміку та структуру біологічних видів бур’янів, якість врожаю, урожайність і економічну й енергетичну ефективність.

Вплив способів передсадивного обробітку ґрунту на продуктивність картоплі вивчали на дослідному полі кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету протягом 2013–2015 рр. на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті.

Ґрунт дослідної ділянки характеризувався такими агрохімічними показниками: вміст гумусу в орному шарі – 2,75–2,89%, рН сольової витяжки – 5,7–5,8, забезпеченість ґрунту рухомими формами фосфору і калію (за Чиріковим) відповідно становить 109–121 і 119–129 і легкогідролізованим азотом (за Конфільдом) 95–97 мг на 1 кг ґрунту. Схему нашого досліду наведено у табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Способи передсадивного обробітку суттєво впливають на забур’яненість посівів картоплі. Отримані результати дослідження динаміки появи бур’янів засвідчили, що загальна кількість їх на початку сходів (друга декада травня) не перевищує 35–52 шт./м2. Найбільшу кількість бур’янів (у межах 58–72 шт./м2) і нагромадження вегетативної маси (свіжої 392–452 г/м2 і повітряно-сухої 170–204 г/м2) зафіксовано у другій декаді червня. Надалі у зв’язку із проведенням певної кількості розпушень ґрунту і підгортання рослин картоплі кількість бур’янів дещо зменшилася (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка появи бур’янів у посівах картоплі (середнє значення за 2013–2015 рр.), шт./м2Отримані результати щодо кількості бур’янів і нагромадження всієї свіжої вегетативної маси вказують на те, що ці показники порівняно з контролем були значно меншими у третьому варіанті досліду, де проводили передсадивне розпушення ґрунту без полиць на глибину 26–28 см із передплужниками на 10–12 см та з подальшим нарізанням гребенів культиватором КГФ-2,8 (табл. 2).

Таблиця 2. Нагромадження вегетативної маси бур’янів (г/см2) у посівах картоплі (середнє значення за 2013–2015 рр.)Поряд з обліком забур’яненості посіву картоплі та вегетативної маси бур’янів ми визначали структуру біологічних видів бур’янів (табл. 3).

Таблиця 3. Структура біологічних видів бур’янів (друга декада червня) (середнє значення за 2013–2015 рр.)Із даних цієї таблиці видно, що, незалежно від змісту варіантів, найбільший відсоток (25–26%) у загальній масі становить куряче просо, 20–21% – мишій сизий і 15–16% – щириця звичайна, значно менше (10–11%) – лобода біла, 5,5% – осот жовтий, 3,5% – пирій повзучий і 3,5% – ромашка непахуча.

Посіви картопліКрім цього, слід зазначити, що біологічні види бур’янів за кількістю між варіантами не відрізняються, оскільки ця різниця становить лише 1–2%.

Результати досліджень щодо вивчення впливу способів передсадивного обробітку на водно-фізичні властивості ґрунту (табл. 4) свідчать про те, що оптимальні показники польової вологості отримано в шарі ґрунту 0–30 см в період сходів (19,0%) та перед збиранням врожаю (16,0%) на третьому варіанті: вони були більшими на 0,3% на час сходів рослин картоплі і на 1,2% – перед збиранням врожаю порівняно з контролем.

Таблиця 4. Польова вологість ґрунту (%) під посівами картоплі (середнє значення за 2013–2015 рр.)Певний вплив передсадивний обробіток має і на щільність ґрунту. Так, оптимальні її показники на час масових сходів рослин картоплі в шарі 0–30 см становили 1,24 і 1,31 г/см3 перед збиранням врожаю на третьому варіанті, порівняно з контролем вони були меншими відповідно на 0,06 і 0,04 г/см3 (табл. 5).

Таблиця 5. Щільність ґрунту залежно від способів передсадивного обробітку (середнє значення за 2013–2015 рр.), г/см3Застосування способів передсадивного обробітку ґрунту позитивно впливає на водно-фізичні властивості, сприяє зменшенню забур’яненості посіву та поліпшенню умов живлення рослин картоплі, що позначається на формуванні врожаю цієї культури (табл. 6).

Таблиця 6. Врожайність бульб картоплі

ВИСНОВКИ

Серед досліджуваних способів передсадивного обробітку ґрунту при вирощуванні картоплі найбільш ефективним виявився третій варіант: проведення розпушування ґрунту плугами без полиць на 26–28 см із передплужниками на 10–12 см та з подальшим нарізанням гребенів культиватором КГФ-2,8.

Застосовані в цьому варіанті заходи забезпечили врожайність бульб картоплі 328,3 ц/га, або на 43,6 ц/га більше, ніж на контролі.

Що ж до якості врожаю бульб картоплі, то слід зазначити, що вміст крохмалю у них впродовж трьох років на всіх варіантах досліду незалежно від їх вмісту був практично однаковим – у межах 14,0–14,1%.

З.М. Томашівський, д-р с.-г. наук, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, О. З. Томашівський, канд. екон. наук, Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram