18 Серпня 2022

Вплив способу сівби і норми висіву насіння на ріст і розвиток сої

Сьогодні спостерігається підвищений попит на сою і соєві продукти, що зумовлює бурхливий розвиток соєсіяння. Зростання світової та внутрішньої потреби в сої зумовило нагальну необхідність збільшення виробництва культури в Україні, де є чи не найбільші в Європі можливості для її культивування.

В нашій країні в останні роки спостерігається збільшення посівних площ і валових зборів – за 2000–2016 рр. посіви цієї культури зросли з 0,65 до 2,1 млн га. Проте нарощування виробництва має відбуватись за допомогою  максимальної реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів цієї культури, а не лише екстенсивним шляхом – за рахунок збільшення площ посіву.

ОСОБЛИВОСТІ СІВБИ СОЇ

Підвищений інтерес до вирощування сої спонукає до активної селекційної роботи та впровадження нових сортів. Відомо, що сорти сої неоднозначно реагують на чинники зовнішнього середовища, тому для кожного нового сорту необхідно встановлювати оптимальні параметри агротехнічних прийомів. Серед них способи сівби та норми висіву мають виняткове значення, оскільки визначають весь технологічний комплекс вирощування культури і значно впливають на її продуктивність. Отже, розробка сортової агротехніки є актуальним і важливим питанням.

Дослідженнями встановлено, що при вирощуванні ранньостиглих сортів із меншою масою рослин норму висіву і густоту необхідно збільшувати з одночасним зменшенням ширини міжрядь, а  пізньостиглих сортів із більшою масою рослин – норму висіву зменшувати, ширину міжрядь збільшувати.

За останні роки отримано нові дані, що свідчать про збільшення врожаю сої при звужених міжряддях, особливо скоростиглих сортів. За умови забезпечення надійного захисту від бур’янів сою доцільно сіяти звичайним рядковим способом. У такому посіві вона краще конкурує з бур’янами за чинники життя (світло, вологу, поживні речовини тощо), надійно захищає ґрунт від перегрівання, негативного впливу водної та вітрової ерозії, формує вищу врожайність зерна, потребує значно менших затрат на догляд за культурою.

Науково-дослідними установами в різних регіонах вивчено і рекомендовано оптимальні норми висіву насіння сортів, причому для ранньостиглих вони мають бути вищими, ніж для середньостиглих і пізньостиглих. У посушливих районах густоту посіву необхідно зменшити, а при достатній вологості й освітленні – збільшити, але при цьому необхідно брати до уваги, що надмірна густота призводить до вилягання.

Метою наших досліджень було встановлення для ранньостиглого сорту сої Золушка оптимальну ширину міжрядь та норму висіву насіння, що забезпечить отримання високої врожайності.

Польовий дослід проводили впродовж 2015–2016 років на дослідному полі Центральноукраїнського національного технічного університету. Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний середньогумусний, важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі дослідних ділянок становить 4,4%, легкогідролізованого азоту – 10,9 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору – 5,1 мг/100 г ґрунту, обмінного калію – 13,3 мг/100 г ґрунту.

УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ І НОРМИ ВИСІВУ

У роки досліджень погодні умови були не зовсім сприятливими, в окремі періоди вегетації сої спостерігалися значні коливання температури повітря та відсутність опадів, що мало негативні наслідки для продуктивності рослин. Температура повітря в період вегетації сої була більшою за середньобагаторічні показники. У липні температура вона перевищувала середньобагаторічне значення у 2015 р. на 1,7°С, у 2016 р. – на 2,3°С. У серпні також спостерігалося підвищення температури порівняно з середнім показником – на 2,3 і 1,6°С відповідно. В травні кількість опадів у роки досліджень становила 71 і 109 мм – суттєво більше за середньобагаторічний показник (45 мм). Липень виявився посушливим у 2016 р., а серпень у 2015 р., і це мало негативний вплив на формування і достигання насіння. Гідротермічний коефіцієнт періоду вегетації сої становив 0,83, що свідчить про посушливі умови.

Визначення висоти рослин сої проводили у фазі наливу насіння. Дослідження показали, що висота рослин сої сорту Золушка залежала як від ширини міжрядь, так і від норм висіву насіння (табл.).

Біометричні показники та врожайність рослин сої залежно від способу сівби і норми висіву (2015–2016 рр.)Встановлено, що в широкорядних посівах з міжряддями 45 см висота рослин була вищою і становила в середньому 104,5 см, тоді як за звичайної рядкової сівби – 92,9 см. ЗЗбільшення норми висіву сої від 0,4 до 1,0 млн/га призводило до зменшення висоти рослин за міжрядь 15 см на 9,7 см, за міжрядь 45 см – на 15,1 см.

Сира маса рослин сої під час наливу насіння була в межах 42,2–77,1 г. В розріджених посівах з нормою висіву 0,4 млн/га маса рослин була більшою і суттєво зменшувалась при загущенні посівів до 1,0 млн/га за обох способів сівби. Так, при ширині міжрядь 15 см вона зменшувалась на 17,3 г, а при міжряддях 45 см – на 34,9 г.

У широкорядних посівах з міжряддями 45 см маса рослин була більшою, ніж за звичайної рядкової сівби. Так, при 45 см вона становила в середньому 60,6 г, а при міжряддях 15 см – 57,4 г.

Визначення площі листкової поверхні показало, що більшою вона була у варіантах з нормою висіву 0,4 млн/га за обох способів сівби – 1625 і 1754 см2/рослину. Загущення посівів до 1,0 млн/га призводило до суттєвого зменшення площі листків окремих рослин за міжрядь 15 см – на 745 см2, а за міжрядь 45 см – на 853 см2/рослина. Слід також відмітити, що за широкорядної сівби площа листя однієї рослини була більшою і становила в середньому 1331 см2, тоді як при ширині міжрядь 15 см – 1262 см2/рослина.

Відомо, що від розмірів площі листкової поверхні рослин залежить продуктивність фотосинтезу і величина врожаю. Існує пряма залежність між розмірами площі листків у посівах і рівнем урожайності. Так, при збільшенні в посівах сумарної площі листкової поверхні урожайність зростає насамперед за рахунок поглинання більшої кількості сонячної радіації.

Під час наливу насіння при ширині міжрядь 15 см збільшення норми висіву від 0,4 до 0,8 млн/га сприяло збільшенню площі листкової поверхні на 11,6 тис. м2/га, подальше збільшення норми висіву до 1,0 млн/га обумовило зниження показника на 8,1 тис. м2/га. За широкорядної сівби збільшення норми висіву від 0,4 до 0,6 млн/га сприяло збільшенню площі листків на 7,7 тис. м2/га, подальше збільшення норми висіву мало негативні наслідки для росту та розвитку рослин, тому площа листків зменшувалась – на 15,3 тис. м2/га, або 25%.

За звичайної рядкової сівби площа листків на 1 га була більшою і становила в середньому 55,8 тис. м2, за міжрядь 45 см – 53,9 тис. м2.

Для отримання великого врожаю сої міжряддя мають забезпечувати більш повне поглинання сонячної енергії листковим апаратом рослин, а не витрачатися на нагрівання ґрунту. За рядкової сівби формується більший урожай, утворюється більше бобів і насінин на рослинах.

У 2015 році при ширині міжрядь 15 см рівень врожайності був більшим і становив у середньому 17,4 ц/га, в той час як при ширині міжрядь 45 см він істотно зменшився і становив  14,5 ц/га (НІР05 = 0,4 ц/га). Найвищу врожайність забезпечила сівба сої звичайним рядковим способом із нормою висіву 0,8 млн/га – 18,4 ц/га. За цієї ж норми висіву врожайність була суттєво більшою і в широкорядних посівах – 15,8 ц/га.

У 2016 році рівень врожайності сої був дещо більшим: за ширини міжрядь 15 см – 18,2–20,9 ц/га, за міжрядь 45 см – 15,7–17,4 ц/га. Розширення міжрядь призводило до зменшення врожайності сої в середньому з 19,8 до 16,5 ц/га (НІР05 = 0,5 ц/га). За норми висіву 0,8 млн/га урожайність була більшою за обох способів сівби – 20,9 і 17,4 ц/га відповідно.

За дворічними даними при ширині міжрядь 15 см врожайність становила в середньому 18,6 ц/га, при міжряддях 45 см – 15,5 ц/га, що менше на 17%.

Загущення посіву від 0,4 до 0,8 млн/га сприяло збільшенню врожайності за міжрядь 15 і 45 см – на 2,6 і 2,1 ц/га, подальше загущення до 1,0 млн/га обумовило зниження врожаю на 0,7 і 0,6 ц/га відповідно.

ВИСНОВКИ

Отже, підвищення норми висіву призводило до зменшення висоти та маси рослин сої. В широкорядних посівах із міжряддями 45 см маса і висота рослин були більшими, ніж за ширини міжрядь 15 см, через кращу освітленість рослин. Загущення посіву від 0,4 до 1,0 млн/га призводило до зменшення площі листкової поверхні окремих рослин на 42–49%. Площа листкової поверхні на 1 га була більшою при ширині міжрядь 15 см за норми висіву 0,8 млн/га – 61,0 тис. м2, при міжряддях 45 см за норми висіву 0,6 млн/га – 60,5 тис. м2.

Найбільшу врожайність сої забезпечила сівба з шириною міжрядь 15 см і нормою висіву насіння 0,8 млн/га – 19,7 ц/га. Розширення міжрядь від 15 до 45 см спричиняло зниження рівня врожайності на 17%.

Т. П. Шепілова, канд. с.-г. наук, Д. І. Петренко, канд. техн. наук, Центральноукраїнський національний технічний університет

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2020

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Контроль найбільш шкодочинних хвороб сої

Соя – культура, яка стрімко набирає популярності...

Волога для сої

Потенціал сучасних сортів сої дуже високий. За...

Погода

Kyiv
рвані хмари
20.8 ° C
22.6 °
20.4 °
82 %
0.5kmh
61 %
Чт
30 °
Пт
29 °
Сб
28 °
Нд
31 °
Пн
31 °