Ефективність комплексного мікоризного препарату в технології вирощування сої

336
Ефективність комплексного мікоризного препарату в технології вирощування сої

Інокуляція насіння сої бульбочковими бактеріями дає можливість забезпечити рослини доступним атмосферним азотом та заощадити на мінеральних азотних добривах. Зменшити обсяг внесення фосфорних добрив, покращити процес азотфіксації, збільшити накопичення протеїну, захистити сою від хвороб і токсичного впливу пестицидів, отримати кращий врожай допомагає її мікоризація. Особливо актуальна інокуляція насіння сої мікоризними препаратами за нестійких кліматичних умов, зокрема, при дефіциті опадів та неоптимальних температурах вирощування.

За результатами досліджень кількох авторів, рослина-господар отримує від грибів, які беруть участь в утворенні арбускулярної мікоризи (АМ), фосфор, азот, калій, магній, кальцій, цинк, мідь, інші мікроелементи та воду. Однак утворення АМ найбільшою мірою стимулює накопичення фосфатів із ґрунту. АМ-гриби мають особливий механізм поглинання ґрунтових фосфатів, який відрізняється від механізму поглинання інших елементів. Фосфорний метаболізм грибів прямо залежить від вуглецевого метаболізму рослин. Підтверджено, що інфікування рослин мікоризними (АМ) грибами підвищує активність енергетичних процесів у клітинах рослин. Активізується фотосинтез – збільшується кількість хлорофілу, листкова поверхня, швидкість фіксації СО2, а також посилюється приплив його продуктів у корені. Це дуже важливо для функціонування нітрогеназної системи бульбочок, що відповідає за азотфіксацію. Зазначений процес потребує великої кількості енергії, щоб розірвати потрійний хімічний зв’язок молекули атмосферного азоту, який тільки після цього може перетворитися на амонійну форму, що добре засвоюється рослиною.

Цікаво, що надання рослині еквівалентної кількості мінеральних фосфорних добрив не призводить до стимуляції фотосинтезу! Тому для рослини в 10–100 разів енергетично вигідніше підтримати мікоризу, ніж розвивати еквівалентну асимілюючу активність коренів. Про надзвичайну біологічну роль мікоризи у розвитку сої свідчать також дані мутаційного аналізу, які показали, що у бобових розвиток АМ і бульбочок контролюється єдиною генетичною системою!

Таким чином, АМ слід вважати поліфункціональною структурою: вона чинить комплексну дію на сою та інші бобові, а відтак у мікоризних рослин підвищуються адаптивні та конкурентні якості порівняно з рослинами без АМ.

Розробка ефективних біопрепаратів для обробки насіння бобових культур, що забезпечують підвищення фіксації біологічного азоту в їх посівах та кращу фунгіцидну дію, є важливим елементом технології вирощування, що сприяє збільшенню урожайності, зниженню собівартості продукції, біологізації технології вирощування тощо.

Тому компанія «БТУ-Центр» спільно з Вінницьким національним аграрним університетом і Хмельницькою ДСГДС ІКСГП НААН провели дослідження з вивчення комплексного застосування інокулянту Різолайн та протектора Різосейв з новим комплексним мікоризним препаратом МікоФренд® при обробці насіння сої. Особливістю інокулянту Різолайн® є чотири штами Bradyrhizobium japoniсum, пристосовані до різних ґрунтово-кліматичних умов, а також сумісне використання протектору Різосейв®, який захищає бульбочкові бактерії від негативних чинників та дає можливість проводити обробку насіння сої за 5–7 діб до сівби.

Особливістю нового комплексного мікоризного препарату МікоФренд® є утворення АМ із потужною адсорбційною здатністю, посиленою фунгіцидною та бактерицидною дією, покращенням забезпеченості елементами живлення. До його складу входять мікроорганізми АМ, гриби та бактерії, які заселяють прикореневу зону рослин і тим самим забезпечують швидку допомогу росту та розвитку рослин, а також кращі умови для утворення й функціонування мікоризи.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ІКСГП НААН

Кліматичні умови весни 2017–2018 рр. (прохолодні ночі й незначна кількість опадів) сповільнювали появу сходів і стримували ріст сої. Температура повітря літніх місяців значно перевищувала середні багаторічні показники, проте в червні був досить сприятливий режим зволоження ґрунту (120,8 мм – 2017 р. і 190,7 мм – 2018 р. при нормі 104,5 мм). З серпня по вересень складалися сприятливі умови для росту та дозрівання сої.

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений середньосуглинковий. Вміст гумусу (за Тюріним) – 3,05–3,5%, рН (сольовий) 5,75. Попередник – овес. Норма висіву сої сорту Сіверка – 700 тис. зернин на га.

Досліджували варіанти обробки насіння:

  1. Без інокуляції (контроль);
  2. Різолайн® + Різосейв® (2 л/т + 2 л/т);
  3. Різолайн® + Різосейв® (2 л/т + 2 л/т) + комплексний мікоризний препарат МікоФренд® (1,5 л/т).

Агротехніка вирощування сої – загальноприйнята для цієї зони.

Як показали результати досліджень, обробка насіння біопрепаратами позитивно впливала на показники елементів структури сої (рис. 1).

Рис. 1. Вплив обробки насіння біопрепаратами на ріст і розвиток рослин сої
Рис. 1. Вплив обробки насіння біопрепаратами на ріст і розвиток рослин сої

Висота рослин збільшилась на 10,3–10,5 см порівняно з контрольним варіантом. В разі інокуляції сої з мікоризним препаратом Мікофренд® спостерігається збільшення кількості бобів на рослині від 15,75 шт. на контролі до 18,9 шт. Відповідно на 7,4 шт. зростає кількість насінин на рослині (табл. 1).

Таблиця 1. Показники елементів структури сої сорту Сіверка залежно від обробки насіння, 2017–2018 рр.Результати обліку врожайності свідчать, що обробка насіння сої біопрепратами позитивно впливає на продуктивність рослин – як у разі використання препарату Різолайн® із протектором Різосейв®, так і при сумісному використанні інокулянту з мікоризоутворюючим препаратом Мікофренд®.

Так, за результатами досліджень 2017 р. встановлено, що урожайність сої зростала від 2,18 т/га на контролі до 2,63 т/га за використання біопрепарату Різолайн® із протектором Різосейв® (НІР05 – 0,041 т/га). В разі сумісного використання біопрепарату Різолайн® та протектора Різосейв® з мікоризоутворюючим препаратом Мікофренд урожайність зростала до 2,76 т/га, приріст до контролю становив 0,58 т/га (рис. 2), а до інокулянту – 0,13 т/га.

Рис. 2. Урожайність сої залежно від обробки насіння біопрепаратами (2017–2018 рр.)
Рис. 2. Урожайність сої залежно від обробки насіння біопрепаратами (2017–2018 рр.)

Аналогічна ситуація спостерігалася у 2018 р., коли урожайність коливалася відповідно від 2,13 т/га на контролі до 2,72 т/га (НІР05 – 0,099 т/га) за сумісного використання біопрепаратів.

Умовно чистий прибуток від застосування інокулянту Різолайн® (за ціни на сою 9 900 грн/т у 2018 р.) становить 4308 грн/га, а за поєднання інокулянту Різолайн® із мікоризним препаратом МікоФренд® – 5422 грн/га.

Отже, найвищий приріст урожайності спостерігався за сумісного застосування інокулянту Різолайн® 2 л/т із протектором Різосейв® 2 л/т та мікоризоутворюючим препаратом Мікофренд® 1,5 л/т. Це стало можливим внаслідок утворення системи Соя – Bradyrhizobium japonicum – Glomus. Завдяки бульбочковим бактеріям зростає активність симбіотичної азотфіксації, а за рахунок мікоризи збільшується площа поглинання кореневої системи рослин сої та покращується забезпечення рослин із ґрунту фосфору, калію та мікроелементів (Cu, Fe, Mn тощо). Покращується надходження в рослину фітогормонів, вітамінів і амінокислот, які продукуються мікроорганізмами, що сприяє кращому росту та розвитку рослин і підвищенню урожайності культури.

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Температурний режим у травні – серпні був вищим, ніж середньобагаторічні показники, і, як наслідок, спостерігалась суха спекотна погода. Опадів впродовж періоду вегетації випало найменше в червні – 25,9% від норми, а в інші місяці їх кількість становила 40,4–57,8%, що призвело до дефіциту вологи.

Ґрунт – сірий лісовий середньосуглинковий на лесі з вмістом гумусу в орному шарі 1,99%, рН сольової витяжки 5,6. Попередник – ячмінь ярий.

Норма висіву сої сорту Медісон – 600 тис. зернин на 1 га.

Досліджували варіанти обробки насіння:

  1. Без інокуляції (контроль);
  2. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т);
  3. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т) + комплексний мікоризний препарат (1,0 л/т).

Агротехніка вирощування сої – загальноприйнята.

За результатами досліджень в умовах 2017 р. найефективнішим виявився варіант із поєднанням при обробці насіння сої інокулянта Різолайн 2 л/т та протектора Різосейв 2 л/т з комплексним мікоризним біопрепаратом 1 л/т. Завдяки їх застосуванню висота рослин збільшилась на 3 см, висота прикріплення нижніх бобів – 2,7 см, що запобігає зменшенню втрат при збиранні.

Таблиця 2. Архітектоніка рослин сої залежно від обробки насіння біопрепаратами

Площа листкової поверхні на початок фази наливу насіння зросла на 3,1 тис. м2/га, що позитивно вплинуло на збільшення таких показників, як кількість бобів на рослині, кількість насінин у бобі та масу 1000 насінин.

Таким чином, завдяки поліпшенню показників продуктивності сої отримано приріст від застосування досліджуваних біопрепаратів (рис. 3).

Рис. 3. Урожайність сої залежно від обробки насіння біопрепаратами
Рис. 3. Урожайність сої залежно від обробки насіння біопрепаратами

Приріст урожайності від застосування інокулянту Різолайн 2 л/т з протектором Різосейв 2 л/т становив 0,33 т/га (НІР05 т/га – 0,095). Поєднання інокулянту при обробці насіння сої з комплексним мікоризним біопрепаратом 1 л/т збільшило отриманий приріст урожайності до 0,49 т/га.

Застосування комплексу досліджуваних препаратів сприяло збільшенню урожайності сої порівняно з варіантом інокулювання на 0,16 т/га.

Отже, умовно чистий прибуток від застосування інокулянту Різолайн (при ціні на сою 10500 грн/т), становить 3354 грн/га, а за поєднання інокулянту Різолайн з комплексним мікоризним препаратом МікоФренд® – 4943 грн/га.

Таким чином, результати проведених досліджень засвідчили можливість реалізації генетичного потенціалу сої та отримання кращих результатів щодо урожайності навіть за не­оптимальних умов вирощування при обробці насіння інокулянтом Різолайн 2 л/т з мікоризним біопрепаратом МікоФренд® у нормі 1–1,5 л/т.

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2019

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram