20 Травня 2022

Способи підвищення врожайності ріпаку озимого

Ріпак вимогливий до умов мінерального живлення. На формування 1 ц основної продукції він використовує 5–6 кг азоту, 2,5–3,5 фосфору і 2,5–4,0 кг калію. Низка проведених досліджень засвідчила, що застосування лише основного, осіннього внесення мінеральних добрив сприяє збільшенню урожайності ріпаку озимого на 0,71–1,82 т/га. Комплексне використання азотних, фосфорних і калійних добрив зумовлює підвищення вмісту жиру в насінні.

ЕЛЕМЕНТИ В ЖИВЛЕННІ РІПАКУ

Важливе значення має забезпечення ріпаку магнієм. Цей елемент відіграє важливу роль у процесі фотосинтезу, сприяє транспортуванню цукрів із листя до коренів, внаслідок чого формується потужна коренева система, а також підвищує вміст олії в насінні.

Ріпак також гостро реагує на нестачу сірки у ґрунті: цей елемент може стати обмежуючим чинником збільшення врожайності. Оптимальне співвідношення у живленні рослин між N:S має становити 5–9:1.

За нестачі сірки сповільнюється ріст рослин, зменшується кількість стручків на рослині й насінин у стручках, погіршується якість насіння через зниження вмісту олії. Найбільшу потребу в сірці рослини відчувають від початку формування стебла до початку зав’язування стручків.

Для збалансованого живлення ріпаку та підвищення врожайності потрібні також мікроелементи, які вносять у позакореневе підживлення (Mn, B, Zn, Mo). Серед мікроелементів найбільше значення має бор. За урожайності 3 т/га ріпак виносить із ґрунту 180–250 г бору. Найбільша потреба ріпаку в борі – навесні, у фазу диференціації бруньок. Нестача бору призводить до зменшення кількості стручків і насіння в стручках, гальмування росту стебла, його розтріскування, ураження хворобами. Урожайність насіння після внесення бору зростає на 2–5 ц/га.

Нестача марганцю призводить до сповільнення росту, хлорозу листків. Найкраще вносити цей елемент у період найбільшого розвитку листкової поверхні й у фазу бутонізації.

Отже, ефективна система удобрення є головним чинником формування високого врожаю культури, оскільки здатна забезпечити його зростання від 30 до 50%. Недостатнє внесення добрив знижує врожайність, водночас його перевищення спричиняє погіршення якості насіння і підвищення затрат на вирощування, тому для повної реалізації біологічного потенціалу врожайності рослин ріпаку потрібно забезпечити їх достатньою кількістю поживних речовин впродовж усього вегетаційного періоду.

ПІДБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ РІПАКУ

Метою наших досліджень було виявлення особливостей формування запланованого урожаю ріпаку озимого на основі застосування раціональних систем удобрення та високоефективного захисту рослин від шкодочинних організмів в умовах Західного Полісся.

Дослідження проводили на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН на чорноземі типовому малогумусному легкосуглинковому.

Догляд за посівами під час вегетаційного періоду був спрямований на комплексний захист рослин від шкодочинних організмів, починаючи від сівби й до фази початку формування стручків. У наших дослідженнях осінній захист рослин полягав у застосуванні після сівби гербіциду Бутізан Авант (2 л/га), у фазу 4–5 листків – Фюзіладу Супер (1,8 л/га) та інсектициду Нурел Д, 55% к.е. (0,6 л/га). Навесні, у фазу стеблування і початку бутонізації вносили інсектицид Нурел Д, 55% к.е. (0,8 л/га), а у фазу кінець цвітіння – початок утворення стручків – інсектицид Моспілан (0,12–0,15 кг/га) і фунгіцид Пропульс.

Проти переростання рослин восени, а також захисту від хвороб та підвищення їх зимостійкості у фазу 4–5 і 6–8 розеткових листків та весною за висоти 25 см до початку бутонізації проводили обприскування фунгіцидом-інгібітором росту Тілмор 240 ЕС, к.е. – 0,75–0,9 л/га.

В основу досліджень було покладено такі системи удобрення:

  • N30 + N108 + N42S48;
  • N30Р50К90 + N108 + N42S48;
  • N30Р70К135 + N108 + N42S48;
  • N30Р90К180 + N108 + N42S48;
  • N30Р110К160 + N126 + N42S48;
  • N30Р132К192 + N198 + N42S48,

та позакореневого підживлення:

  • без підживлення (контроль);
  • Авангард Р бор – ВВСН15 (0,5 л/га), ВВСН32 (1,0 л/га), ВВСН53 (1,0 л/га);
  • Авангард Р бор + Авангард Р ріпак – ВВСН15 (0,5 + 1,0 л/га), ВВСН32 (1,0 + 2,0 л/га), ВВСН53 (1,0 + 2,0 л/га);
  • Авангард Р ріпак – ВВСН15 (1,0 л/га), ВВСН32 (2,0 л/га), ВВСН53 (2,0 л/га).

Підживлення проводились у фазі 4–6 листків (ВВСН15); весняної розетки (ВВСН32); початку бутонізації (ВВСН53).

Препарат Авангард Р бор – концентроване рідке легкозасвоюване культурами борне добриво на основі органічних поліборатів. Застосовується для позакореневого підживлення культур, особливо борофільних, які висувають високі вимоги до живлення сполуками бору, та у разі прояву симптомів його дефіциту – на культурах (діючі речовини: бор, 150 г/ л, азот, 65 г/ л, амінокислоти).

Препарат Авангард Р Ріпак – комплексне концентроване легко засвоюване культурами добриво, яке містить збалансоване співвідношення макро-, мезо- та мікроелементів (Mo – 0,1 г/л, MgO – 50 г/л, Zn – 7 г/л, Mn – 10 г/л, Fe – 4 г/л, B – 6 г/л, SO3 – 121 г/л, K2O – 10 г/л, N – 60 г/л, Cu – 3 г/л, Со – 0,1 г/л).

Удобрення проводили в формі аміачної селітри, амофосу, хлористого калію, сульфату амонію.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ РІПАКУ

Для умов регіону нами запропоновано удосконалені елементи інтенсивної технології вирощування ріпаку озимого, які базуються на різних системах удобрення, позакореневому підживленні та допоможуть максимально наблизити урожайність і якість насіння у виробничих умовах до потенціальних можливостей культури.

Основними чинниками, які вплинули на густоту стояння рослин впродовж вегетаційного періоду, були різні системи удобрення.

Читати по темі: Стартове живлення ріпаку. Розширення можливостей із технологією In-Furrow

Серед досліджуваних нами варіантів найкращий ступінь перезимівлі 95,2–95,5% та виживання рослин за вегетаційний період 97,8–98,1% було зафіксовано за рекомендованої системи удобрення N30Р90К180 + N108 + N42S48, за нормативним методом N30Р110К160 + N126 + N42S48, і за виносом N30Р132К192 + N198 + N42S48 в поєднанні з позакореневим підживленням Авангард Р бор + Авангард Р ріпак – ВВСН15 (0,5 + 0,1 л/га), ВВСН32 (1,0 + 2,0 л/га), ВВСН53 (1,0 + 2,0 л/га).

Найвища густота рослин після відновлення вегетації (37,7–39,2 шт./ м2) спостерігалась за повної системи удобрення (NPK) з підживленням порівняно з варіантом N30 + N108 + N48S48 (33,7–36,0 шт./м2) (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив системи удобрення на густоту стояння, ступінь перезимівлі та виживання (середнє значення за 2018–2020 рр.)Основними структурними елементами урожаю насіння ріпаку озимого є загальна кількість стручків і насінин на одній рослині, середня кількість насінин у стручку, маса 1000 насінин та маса насіння з однієї рослини. За результатами структурного аналізу чітко видно, що за різних систем удобрення найменша кількість стручків на рослині 214,5–235,6 шт., кількість насінин в стручку 18,7–20,2 шт., маса 1000 насінин 3,96–4,03 грама була на варіанті N30 + N108 + N42S48, тоді як за системи удобрення із фосфорно-калійними добривами спостерігалося зростання цих показників (табл. 2).

Таблиця 2. Вплив системи удобрення на параметри морфологічних ознак рослин ріпаку озимого (середнє значення за 2018–2020 рр.)Покращення умов мінерального живлення за системи удобрення N30Р90К180 + N108 + N42S48, N30Р110К160 + N126 + N42S48, N30Р132К192 + N198 + N42S48 позитивно вплинуло на формування структури врожаю. За рахунок застосування досліджуваних систем удобрення сумісно із позакореневим підживленням кількість стручків зростала на 28,2–29,1%, кількість насінин – на 17,6–21,3%, маса 1000 насінин – на 5,3–6,0%.

В середньому за роки досліджень урожайність культури за різних систем удобрення коливалась у межах 3,06–3,29 т/га (N30 + N108 + N42S48), 3,24–3,62 т/га (N30Р50К90 + N108 + N42S48), 3,36–3,77 т/га (N30Р70К135 + N108 + N42S48), 3,53–4,05 т/га (N30Р90К180 + N108 + N42S48), 3,55–4,08 т/га (N30Р110К160 + N126 + N42S48), 3,70–4,59 т/га (N30Р132К192 + N198 + N42S48) (табл. 3).

Таблиця 3. Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від системи удобрення, т_ га (середнє значення за 2018–2020 рр.)Найбільша урожайність – 4,05 т/ га, 4,08 т/га, 4,59 т/га була відповідно за удобрення N30Р90К180 + N108 + N42S48, N30Р110К160 + N126 + N42S48, N30Р132К192 + N198 + N42S48 в поєднанні із позакореневим підживленням Авангард Р бор + Авангард Р ріпак – ВВСН15 (0,5 + 1,0 л/га), ВВСН32 (1,0 + 2,0 л/га), ВВСН53 (1,0 + 2,0 л/га).

ВИСНОВКИ

За результатами проведених досліджень, які мали на меті виявити оптимальні системи удобрення для регіону в умовах Західного Лісостепу, встановлено, що найкращий ступінь перезимівлі 95,2–95,5% та виживання рослин за вегетаційний період 97,7–98,1% було зафіксовано за розрахункових систем удобрення.

Найвища кількість стручків на одній рослині 294,5–302,0 шт., кількість насінин в стручку 23,8–24,5 шт. та маса 1000 насінин 4,24–4,27 грама визначалась за рекомендованої дози N30Р90К180 + N108 + N42S48, за нормативним методом N30Р110К160 + N126 + N42S48, за виносом N30Р132К192 + N198 + N42S48 сумісно з позакореневим підживленням Авангард Р бор + Авангард Р ріпак – ВВСН15 (0,5 + 0,1 л/га), ВВСН32 (1,0 + 2,0 л/га), ВВСН53 (1,0 + 2,0 л/га).

Застосування N30Р90К180 + N108 + N42S48, N30Р110К160 + N126 + N42S48, N30Р132К192 + N198 + N42S48 в поєднанні з позакореневим підживленням Авангард Р бор + Авангард Р ріпак восени у фази 4–6 листків, весняної розетки та початку бутонізації зумовило отримання найвищих показників врожайності за роки досліджень.

О. В. Курач, канд. с.-г. наук, Інститут сільського господарства Західного Полісся

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАТТІ ПО ТЕМІ

5 кроків як отримати виповнене насіння ріпаку

ЧЕК-ЛИСТ ДІЙ ДЛЯ РІПАКУ У ФАЗІ БУТОНІЗАЦІЯ...

Професійний підхід до азотного живлення озимого ріпаку навесні

Питання ефективного використання азоту для озимого ріпаку...

Менеджмент посівів ріпаку при виході з зими

У цій статті ми розглянемо найважливіші моменти...

Погода

Kyiv
хмарно
22.1 ° C
22.1 °
22 °
50 %
3.9kmh
100 %
Пт
21 °
Сб
19 °
Нд
12 °
Пн
15 °
Вт
18 °