24 Жовтня 2021

Урожайність ячменю залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування

Система удобрення ярого ячменю визначається передусім попередниками. Ця культура має цінну здатність якнайкраще використовувати післядію органічних і мінеральних добрив, що вносились під попередню культуру. Якщо ярий ячмінь висівається після добре удобрених просапних культур (цукровий буряк, картопля), то для одержання врожайності на рівні 50 ц/га безпосередньо під ячмінь добрива можна не вносити.

Внесення фосфору покращує розвиток кореневої системи, збільшує кущистість рослин, запобігає виляганню, підвищує озерненість колоса, прискорює достигання, покращує якість зерна. Норма внесення фосфору коливається в межах від 40 до 100 кг д.р. на 1 га.

Внесення калію сприяє формуванню більш виповненого зерна, збільшує стійкість рослин до ураження хворобами, підвищується стійкість соломини до вилягання, ячмінь краще витримує посуху. Норма внесення калію коливається від 60 до 120 кг д.р. на 1 га.

Азотні добрива у зоні Степу пропонується вносити одноразово. Переваг роздрібненого внесення азоту в цій зоні не виявлено. У роки з тривалою посухою, особливо в першій половині вегетації, підживлення азотом не призводить до збільшення врожаю зерна ячменю. Азот, внесений восени чи рано навесні, не вимивається на важких зв’язних ґрунтах зони Степу і ефективно використовується рослинами у весняно-літній період вегетації.

Азотні добрива у зоні Лісостепу та Полісся починають вносити під передпосівну культивацію (N30-60), а пізніше використовують у підживлення на різних фазах росту рослин. Найбільш ефективним є підживлення у фазі кінець кущіння – початок виходу в трубку (N30-60). Важливими для живлення ячменю є також сірка та магній.

Рослини засвоюють елементи живлення через пристосовану для цього кореневу систему. Тому найкращим способом внесення добрив є загортання їх у ґрунт або розкидання по поверхні під час підживлення. Дуже популярне в останні роки листкове внесення є лише допоміжним способом, а не основним. Проте карбамід і мікродобрива найефективніше вносити саме листковим способом.

У зв’язку зі зростанням урожайності та збільшенням виносу різних елементів із ґрунту значно зростає значення мікроелементів. Бор, мідь, марганець, цинк, молібден, кобальт та ін. є каталізаторами багатьох ферментних процесів у рослинній клітині, покращують обмін речовин і позитивно впливають на урожай та якість зерна. Найважливішими мікроелементами для ярого ячменю є мідь і марганець (табл. 1).

Таблиця 1. Чутливість ячменю до мікроелементів* (узагальнені дані з різних джерел)Ячмінь дуже добре реагує на внесення добрив, особливо в умовах достатнього зволоження. Приріст урожайності від мінеральних добрив може досягати 15–30 ц/га. Норми внесення добрив під ячмінь залежать від багатьох чинників, але насамперед вони визначаються рівнем програмованого врожаю. Вони коливаються в досить широкому діапазоні – від N45Р30К30 до N160Р90К120 і вище. Тому актуальними питаннями є оптимізація норм внесення азоту, фосфору, калію та встановлення доцільності листкового застосування мікроелементів, магнію й сірки.

Ці питання вивчались у польових дослідженнях, які проводились на дослідному полі Львівського національного аграрного університету на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті з вмістом гумусу 2,47%, легкогідролізованого азоту – 91 мг, рухомого фосфору – 93 мг, обмінного калію – 96 мг на кг ґрунту.

Фосфорні та калійні добрива застосовували восени під основний обробіток ґрунту, всю норму азотних вносили, залежно від варіанта, одноразово під передпосівну культивацію (N30, N60, N90, N120, N150), або ділили на два внесення (N45+45, N60+60, N75+75) – під культивацію та підживлення у фазі кінець кущіння – початок виходу в трубку.

Дослідження показали, що найменшою урожайність була за внесення N30Р30К30, де вона коливалась залежно від сорту в межах 3,87–4,39 т/га (табл. 2).

Таблиця 2. Урожайність сортів ячменю залежно від норм добрив, т/гаЗбільшення норми добрив забезпечувало закономірне підвищення рівня врожайності зерна. Так, у разі підвищення норми добрив до N150Р70К90 порівняно з нормою N30Р30К30 урожайність сортів зросла на 1,43–1,80 т/га (рис. 1).

Рис. 1. Приріст урожайності сортів ячменю залежно від норм добрив порівняно з контролем, т/га
Рис. 1. Приріст урожайності сортів ячменю залежно від норм добрив порівняно з контролем, т/га

Найменший приріст від добрив був у сорту Водограй (1,43 т/га), краще реагували на підвищення норми добрив сорти Геліос (1,80 т/га) та Козацький (1,76 т/га). Встановлено також доцільність дробового внесення азотних добрив. На всіх рівнях живлення (N45+45, N60+60, N75+75) дворазове внесення мало перевагу над одноразовим. Приріст урожайності становив 0,19–0,22 т/га.

Приріст урожайності на варіанті з внесенням N75+75Р70К90 порівняно з першим варіантом становив у сорту Геліос 1,99 т/га, у сорту Козацький він був дещо нижчий – 1,91 т/га і найменший у сорту Водограй – 1,51 т/га (рис. 1).

Ярий ячмінь може уражуватися багатьма хворобами. Найбільш поширені борошниста роса, смугаста і сітчаста плямистість, іржа, кореневі гнилі, ринхоспоріоз та ін. Для захисту від хвороб використовують одно-триразове внесення фунгіцидів.

Дослідженнями встановлено позитивний вплив удобрення, хімічного захисту рослин від хвороб і листкового підживлення на врожайність ярого ячменю сорту Геліос. Для забезпечення високої врожайності ячменю перше внесення фунгіцидів рекомендується проводити наприкінці фази кущіння – початок виходу в трубку (ВВСН 29–31). Значному підвищенню врожаю сприяє захист ярого ячменю у другій половині вегетації. Друге обприскування фунгіцидами проводять по прапорцевому листку (ВВСН 39–45), третє – у фазі колосіння (ВВСН 51–59).

Як і в попередньому досліді, врожайність ячменю зростала під впливом мінеральних добрив (табл. 3).

Таблиця 3. Урожайність ячменю сорту Геліос залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування, т/гаВнесення фунгіциду Імпакт у фазі 2-го вузла забезпечило підвищення врожайності на фоні N45+45Р50К70 на 0,48 т/га, а на фоні N60+60Р60К80 вплив фунгіциду на врожайність підвищився до 0,75 т/га. Мікродобрива слабше впливали на зростання врожайності порівняно з фунгіцидами. Використання у цій же фазі мікродобрив Еколист Зернові підвищило врожайність лише на 0,12–0,14 т/га. Посилення фунгіцидного захисту другим внесенням препарату Абакус сприяло подальшому підвищенню врожайності ярого ячменю до 5,66 і 6,31 т/га, що більше порівняно з одноразовим внесенням фунгіциду залежно від фону добрив відповідно на 0,51 т/га та 0,66 т/га. Друге внесення мікродобрива Еколист Зернові призвело до зростання врожайності на 0,15–0,16 т/га, тобто дещо більше, ніж від першого внесення мікродобрив.

За триразового внесення фунгіцидів з використанням препарату Рекс Дуо у фазі колосіння урожайність підвищилась порівняно з одноразовим на 1,09–1,24 т/га і дворазовим – на 0,58 т/га. Триразове внесення мікродобрива Еколист Зернові на сьомому варіанті підвищило врожайність порівняно з шостим варіантом на 0,22 та 0,24 т/га.

Найвищу врожайність у досліді отримано на дев’ятому варіанті, де під час третього обприскування фунгіцидами в поєднанні з мікродобривами додавали 5-відсоткові розчини карбаміду та сульфату магнію. Проте безпосередньо під впливом карбаміду істотного приросту врожайності не спостерігалось, вона зросла лише на 0,04–0,05 т/га. Це можна пояснити високим фоном мінеральних добрив.

Сульфат магнію теж не забезпечував істотного збільшення продуктивності, але впливав на урожайність сильніше: приріст був у межах 0,15–0,16 т/га.

Як видно з рис. 2, найбільше врожайність ярого ячменю сорту Геліос зростала під впливом першого внесення фунгіцидів у фазі другого вузла – 0,48–0,75 т/га.

Рис. 2. Приріст урожайності ячменю залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування порівняно з попередніми варіантами
Рис. 2. Приріст урожайності ячменю залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування порівняно з попередніми варіантами

Друге внесення за появи язичка у прапорцевого листка давало менший приріст урожайності (0,37–0,54 т/га), а третє у фазі колосіння мало найменшу ефективність, але й за третього внесення приріст становив 0,42–0,43 т/га, що забезпечує значну економічну ефективність. Віддача від фунгіцидів була більшою на варіанті з вищою нормою мінеральних добрив – N60+60Р60К80. Мікродобрива підвищували урожайність значно менше порівняно з фунгіцидами, але триразове внесення Еколисту Зернового у різні фази давало істотний приріст урожайності.

ВИСНОВКИ

  1. В умовах західного Лісостепу для формування врожайності зерна ярого ячменю на рівні 6,25–7,30 т/га для високоінтенсивних сортів типу Геліос і Козацький доцільно підвищити норму добрив до N60+60Р60К80, а сорти типу Водограй вирощувати на фоні N45+45Р50К70.
  2. Для досягнення такого рівня врожайності необхідно послідовно вносити фунгіциди, мікродобрива, карбамід і сульфат магнію за такою схемою:
  • у фазі 2-го вузла: фунгіцид Імпакт (0,5 л/га) + Еколист Зернові (3,0 л/га);
  • за появи язичка прапорцевого листка: фунгіцид Абакус (1,5 л/га) + Еколист Зернові (3,0 л/га );
  • у фазі колосіння: фунгіцид Рекс Дуо (0,5 л/га) + Еколист Зернові (3,0 л/га) + карбамід (5-процентний розчин) + сульфат магнію (5-процентний розчин).

В. В. Лихочвор, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри рослинництва Львівського національного аграрного університету; О. С. Гораш, д-р с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету; О. І. Потопляк, канд. с.-г. наук

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2018

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Пивоварний ячмінь: все, що потрібно знати про захист колосу

ЧОМУ ЯКІСТЬ ВИЗНАЧАЮТЬ ФУНГІЦИДИ? У період колосіння – цвітіння...

Застосування позакореневого підживлення в технології вирощування пивоварного ячменю

Позакореневе підживлення сільськогосподарських культур обґрунтовується низкою умов,...

Основи технології вирощування пивоварного ячменю

Потенціальні можливості України з виробництва зерна пивоварного...

Погода

Kyiv
рвані хмари
7.6 ° C
8.7 °
5.2 °
76 %
0.9kmh
75 %
Нд
7 °
Пн
8 °
Вт
11 °
Ср
11 °
Чт
14 °