08 Серпня 2022

Вплив гумату калію на урожайність і якість зерна пшениці озимої

Отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур безпосередньо пов’язане з можливістю інтенсивного внесення органічних і мінеральних добрив. Але постійне зростання їх вартості змушує виробників вдаватися до пошуку нових шляхів підвищення урожайності польових культур.

Сучасний аграрний ринок пропонує нові види добрив, до яких належать гуматвмісні препарати. Останніми роками гумінові препарати набувають дедалі більшого поширення в Україні. Встановлено, що вони ефективні у разі відхилення умов навколишнього середовища від оптимальних, у тому числі забруднення біосфери, оскільки підвищують загальну неспецифічну резистентність організмів до негативного впливу. Застосування таких добрив зумовлює активізацію ростових процесів у рослин, що в підсумку призводить до підвищення їх продуктивності, поліпшення якості вирощеної продукції.

Вплив гумінових препаратів на урожайність сільськогосподарських культур пов’язаний з тим, що вони пришвидшують поділ клітин, інтенсифікують їх життєдіяльність, підвищують проникність міжклітинних мембран і активізують у них біохімічні процеси, що сприяє кращому живленню, диханню та фотосинтезу, при цьому рослини більш повно використовують поживні елементи з добрив. Завдяки цим препаратам підвищується стійкість рослин до несприятливих погодних умов і ураження хворобами, зокрема, у пшениці озимої помітно зростає зимостійкість завдяки глибшому розміщенню вузла кущіння і більшому накопиченню в ньому цукрів, повніше реалізується генетичний потенціал.

Встановлено, що одним із найбільш ефективних добрив для позакореневого підживлення рослин є гумат калію – продукт переробки торфу, з якого екстраговано активні речовини: азот, фосфор, калій, мікроелементи, а гумінові кислоти з нерозчинних форм переведено у розчинні одновалентні солі. Крім гумінових речовин, у його складі є вуглеводи, амінокислоти, фульвокислоти, вітаміни та певна мікрофлора. Завдяки цим складовим можна отримувати більш безпечну та якісну продукцію. Таке рідке органо-мінеральне добриво є альтернативою мінеральним добривам, оскільки містить поживні речовини, які поступово вивільняються впродовж періоду вегетації при взаємодії з ґрунтом та рослиною, що й зумовлює його екологічні, агрономічні та економічні переваги.

Добрива, що містять гумат калію, не лише позитивно впливають на ріст і розвиток рослин, посилюють схожість та енергію проростання насіння, а й стимулюють коренеутворення, сприяють підвищенню врожайності пшениці озимої, вмісту та якості клейковини й білка в зерні. Позакореневе підживлення рослин допомагає зменшити дефіцит окремих елементів живлення у критичні фази розвитку рослин.

Мета наших досліджень полягала у встановленні ефективності гумату калію в системі удобрення пшениці озимої та з’ясування його впливу на продуктивність рослин і якість зерна залежно від обсягів застосування.

Польові дослідження проводили на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево-оглеєний із такими основними показниками: гумус (за Тюриним) – 2,2%; рН (сольової витяжки) – 6,2; азот лужногідролізований (за Корнфілдом) – 114,7 мг/кг ґрунту; рухомі форми фосфору (за Кірсановим) – 112,0 мг/кг ґрунту; калію (за Кірсановим) – 111,0 мг/кг ґрунту.

Схема досліду передбачала такі варіанти удобрення пшениці озимої:

  1. N120 (30 + 60 + 30) P90K90 (фон 1 – контроль);
  2. Фон 1 + обробка гуматом калію у фази кущіння – виходу в трубку (0,8 л/га) (ІV етап органогенезу – е.о.) і цвітіння (ІХ е.о.) (0,8 л/га);
  3. Фон 1 + обробка гуматом калію у фази кущіння (0,8 л/га) (ІІІ е.о.), виходу в трубку (0,8 л/га) (V е.о.) і молочної стиглості зерна (0,8 л/га) (ХІ е.о.);
  4. N90 (30 + 40 + 20) P90K90 (фон 2);
  5. Фон 2 + обробка гуматом калію у фази кущіння – виходу в трубку (0,8 л/га) (ІV е.о.) та цвітіння (0,8 л/га) (ІХ е.о.);
  6. Фон 2 + обробка рослин гуматом калію у фази кущіння (0,8 л/га) (ІІІ е.о.), виходу в трубку (0,8 л/га) (V е.о.) і молочної стиглості зерна (0,8 л/га) (ХІ е.о.).

Агротехніка вирощування пшениці озимої відповідала зональним рекомендаціям: після збирання попередника проводили дискування поля у два сліди на глибину 8–10 см, через 12–14 днів – оранку на 20–22 см. Передпосівний обробіток ґрунту – комбінованими агрегатами. Норма висіву – 5,5 млн схожих насінин на 1 га.

Вплив гумату калію на урожайність і якість зерна пшениці озимої2РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМАТУ КАЛІЮ

Гідротермічний режим вегетаційних періодів (2017–2018 рр.) був сприятливим для проведення передпосівних обробітків ґрунту, сівби і появи дружних сходів пшениці озимої. Перед закладанням досліду запаси продуктивної вологи в орному шарі були добрими та високими (32,6–37,8 і 62,4–66,8 мм).

Впродовж вегетації пшениці озимої запасів продуктивної вологи було достатньо для формування високого урожаю зерна, зокрема, в шарі ґрунту 0–40 см її кількість на час виходу рослин в трубку становила 36,1–38,2 мм, колосіння – 63,6–67,7, молочної стиглості зерна – 88,6–92,1 мм.

Вивчення ефективності застосування гумату калію шляхом листкового підживлення рослин на різних етапах органогенезу (III – кущіння (0,8 л/га), V – вихід в трубку (0,8 л/га), IX – цвітіння (0,8 л/га), ХІ – молочна стиглість зерна (0,8 л/га)) проводили на різних фонах мінерального живлення: фон 1 (контроль) – N120 (30 + 60 + 30) P90K90 та фон 2 – N90 (30 + 40 + 20) P90K90 з роздрібним внесенням відповідної дози азоту на ІV і VIII етапах органогенезу.

При сівбі пшениці озимої сорту Арктіс в оптимальні строки та внесенні мінеральних добрив у дозі N30P90K90 під передпосівну культивацію виживаність рослин після перезимівлі становила 93,3–95,1%, а на 1 м2 налічувалося 368–376 рослин (табл. 1).

Таблиця 1. Густота стояння рослин, польова схожість і виживаність (середнє значення за 2017–2018 рр.)Застосування гумату калію позакоренево у різні фази росту та розвитку рослин пшениці озимої зумовлювало формування більшої кількості продуктивних колосоносних пагонів на одиниці площі. Зокрема, на фоні мінерального удобрення N120 (30 + 60 + 30) P90K90 їх налічувалось 557–559 шт./м2, а на фоні N90 (30 + 40 + 20) P90K90 – 548–550 шт./м2 (табл. 2).

Таблиця 2. Кількість колосоносних пагонів у фазі молочної стиглості зерна (середнє значення за 2017–2018 рр.)При внесенні мінерального добрива з розрахунку N120 (30+60+30) P90K90 продуктивних стебел було 550 шт./м2, у разі зменшення дози внесення азотних добрив до N90 їх чисельність зменшувалась на 8 шт./м2 (до 542 шт./м2). Позакореневе внесення гумату калію призводило до збільшення кількості продуктивних стебел на 6–9 шт./м2.

За результатами досліджень урожайність пшениці озимої в основному залежала від дози внесення мінеральних добрив (табл. 3). Якщо в контролі її рівень становив 6,23 т/га, то на фоні 2 урожайність зерна зменшилась на 0,45 т/га.

Таблиця 3. Урожайність пшениці озимої залежно від технології вирощування і застосування біопрепарату (середнє значення за 2017–2018 рр.)За дворазового внесення гумату калію в дозі 0,8 л/га на різних етапах росту і розвитку рослин пшениці озимої на фоні 1 урожайність зерна зростала на 0,27 т/га (4,3%), а за триразового (відповідно до схеми досліду) – на 0,34 т/га (5,4%). За аналогічної схеми застосування гумату калію для листкового підживлення на фоні мінерального живлення N90 (30 + 40 + 20) P90K90 приріст зерна становив 0,25–0,29 т/га (4,0–4,6%), що свідчить про ефективність цього агрозаходу.

Отже, продуктивність рослин озимини формувалась за рахунок поліпшення елементів структури врожаю (табл. 4). Зокрема, внесення гумату калію позитивно вплинуло на кількість продуктивних стебел на одиниці площі (збільшення становило 7–9 шт./м2 на фоні 1 та 6–8 шт./м2 на фоні 2), чисельність зерен в колосі зростала на 0,1–0,3 шт., маса 1000 зернин – на 0,3–0,6 г, відсоток склоподібних зернин – на 1,2–1,5% на фоні 1 і на 0,8–1,3% на фоні 2.

Таблиця 4. Структура врожаю та фізичні показники якості зерна залежно від технології вирощування і застосування гумату калію (середнє значення за 2017–2018 рр.)Дані щодо впливу гумату калію на якість зерна сорту Арктіс наведено в табл. 5.

Таблиця 5. Показники якості зерна пшениці озимої залежно від технології вирощування і внесення гумату калію (середнє значення за 2017-2018 рр.)За результатами досліджень на фоні 1 одержано зерно ІІ класу якості, а на фоні 2 – ІІІ класу, окрім варіанту із триразовим внесенням позакоренево гумату калію.

Внесення мінеральних добрив з розрахунку N120 (30 + 60 + 30) P90K90 і гумату калію зумовило підвищення вмісту білка на 0,4–0,5% і сирої клейковини на 0,8–1,4%, але пружність останньої не змінилася і становила 50 од. приладу ВДК. При внесенні гумату калію на фоні 2 (N90 (30 + 40 + 20) P90K90) вміст білка підвищувався на 0,2–0,3%, а клейковини – на 1,8–3,2%.

ВИСНОВКИ

За рахунок внесення гумату калію позакоренево у фазі кущіння – виходу в трубку (V е.о. – 0,8 л/га) кількість продуктивних колосоносних пагонів на одиниці посівної площі на фоні N120 (30 + 60 + 30) P90K90 збільшилась на 7–9 шт./м2, а N90 (30 + 40 + 20) P90K90 – на 6–8 шт./м2.

У разі дворазового внесення гумату калію в дозі 0,8 л/га на фоні 1 урожайність зерна підвищилась на 0,27 т/га (4,3%), а триразового – на 0,34 т/га (5,4%). За аналогічної схеми застосування гумату калію для листкового підживлення на фоні 2 (N90 (30 + 40 + 20) P90K90) приріст урожаю зерна варіював у межах 0,25–0,29 т/га (4,0–4,6%).

Внесення гумату калію призвело до збільшення кількості зерен в колосі, маси 1000 зернин, відсотка склоподібних зернин, а також підвищення вмісту білка та клейковини.

А. М. Шувар, канд. с.-г. наук, Н. М. Рудавська, канд. с.-г. наук,  Л. Л. Беген, Г. М. Дорота, наукові співр. відділу рослинництва,  Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Опубліковано в журналі “Агроном”, 2021

Найсвіжіші матеріали читайте в журналі «Агроном». Слідкуйте за головними агрономічними новинами на нашій сторінці у Facebook та каналі в Telegram

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Вирощування пшениці на змитих чорноземах

Прибутковість вирощування пшениці значною мірою залежить від...

Вплив кислотності та засоленості ґрунту на врожай пшениці

Підвищена кислотність або лужність ґрунтів обмежують розвиток...

Вилягання зернових – велика небезпека

У процесі вирощування зернових культур на рослини...

Погода

Kyiv
рвані хмари
22.1 ° C
23.1 °
21.5 °
83 %
0.5kmh
77 %
Пн
25 °
Вт
24 °
Ср
22 °
Чт
30 °
Пт
32 °